Vår policy för din integritet

Vad lagrar vi och varför?
För att du ska kunna handla våra tjänster som privatperson och för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig behöver vi hantera dina personuppgifter som namn, adress, personnummer, mailadress och telefonnummer.

Registrerade uppgifter
Skanstorgets Bleck & Plåt AB kommer att förvara personuppgifter i vårt kundregister så länge avtalat uppdrag pågår (inklusive garantitid).
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, tex till Skatteverket vid rot-arbeten.
I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt under uppdragets giltighetstid.

Dina rättigheter
Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.
För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på mailadress, mats.eriksson@skanstorgetsbleckoplat.se

Personuppgiftsansvaret utövas av styrelsen hos Skanstorgets Bleck & Plåt AB. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

Kontakta oss
Om du har några funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Copyright© 2021 Skanstorgets Bleck & Plåt AB - Med ensamrätt